Yleiset sopimus- ja käyttöehdot

Näitä sopimus- ja käyttöehtoja sovelletaan Jakoa Enterprises Oy:n (3001890-6) (“Palveluntuottaja”) ja Asiakkaan ja palvelun Käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen sekä Jakoa Enterprises Oy:n omistaman Älykäs PTS™ -palvelun käyttämiseen. Käyttöoikeus alkaa, kun Asiakas tai Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt nämä sopimus- ja käyttöehdot. Ilman ehtojen hyväksymistä Palvelun käyttö on kiellettyä.1. Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi sitoutuu hän noudattamaan kulloinkin voimassa olevia palvelun yleisiä sopimus- ja käyttöehtoja. Käyttäjän rekisteröitymisen edellytys on vähintään 16 vuoden ikä. Maksullisten palvelun ominaisuuksien käyttämiseen alle 18 vuoden ikäisiltä käyttäjiltä edellytetään huoltajan tai edunvalvojan suostumus. Palvelun käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin ehtoihin ennen Palvelun käytön aloittamista.


2. Asiakkaalla tarkoitetaan näissä sopimus- ja käyttöehdoissa yksityishenkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa tai ostaa palveluita Älykäs PTS™ -palvelun kautta.


3. Palvelun Käyttäjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua itsensä tai Asiakkaan (edustamansa yhteisön, asunto- tai kiinteistöyhtiön) lukuun. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään aina yksityishenkilönä. Asiakkaalla (mikäli yhteisö, asunto- tai kiinteistöyhtiö) voi olla palvelussa samanaikaisesti useita palvelun käyttäjiä. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on oikeus sitoutua näihin sopimus- ja käyttöehtoihin, käyttää palvelua ja tehdä toimeksiantositoumuksia edustamansa omaan tai Asiakkaan lukuun. Palvelun käyttäjä on aina vastuussa omilla käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä käyttäjätunnusta tai salasanoja saa luovuttaa missään olosuhteissa ulkopuolisten käyttöön. ​


4. Palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa Palveluntuottajan ylläpitämää sähköistä Älykäs PTS™ -palvelua, joka toimii kiinteistön kunnossapidon ja hankintojen johtamisjärjestelmänä. Palvelu mahdollistaa myös palveluita tarjoavien yritysten ja palveluita ostavien yhteisöjen tai yksityishenkilöiden kohtaamisen ja kaupankäynnin.


5. Palveluntuottaja antaa Asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Käyttäjä saa käyttää Palvelua laitteistollaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisältämän aineiston omistaa Palveluntuottaja. Palveluntuottajalla on oikeus Käyttäjien lisäämään aineistoon korvauksetta. Palvelun tuottajalla on oikeus hyödyntää tietoa kehitystyöhön ja kaupallisesti. Tällä varmistetaan paras mahdollinen palvelukokemus kaikille osapuolille. Asiakkaalla on aina mahdollisuus saada tai ladata Palvelusta omat yleiset ja itse lisäämänsä tiedot ja aineistot erillisellä pyynnöllä. Tähän on varattava Palveluntuottajalle kohtuullinen aika toimittaa kyseiset tiedot. ​


6. Palvelu kokonaisuudessaan, sen sisältämät aineistot ja tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu tekijöille ja Palveluntuottajalle. ​


7. Palveluun kuuluvaa tietokantaa, tietokannan osia, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Palveluntuottajan nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden sopimus- ja käyttöehtojen tai erillisen palvelukuvauksen mukaisesti. ​​


8. Mikäli Palveluntuottajalla on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas ei ole noudattanut näitä sopimus- ja käyttöehtoja, on Palveluntuottajalla oikeus poistaa Asiakkaan käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista sopimus- ja käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksetun tai laskutetun palkkion palautukseen. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli epäilee Asiakasta palvelun väärinkäytöstä. ​


9. Asiakas vastaa sen puolesta toimivien Käyttäjien menettelystä Palveluntuottajille, muille Asiakkaille ja Käyttäjille kuin omastaan ja on velvollinen korvaamaan näiden edellä mainituille tahoille aiheuttaman vahingon tavanomaisten isännänvastuuta koskevien periaatteiden mukaisesti. ​


10. Palveluntuottaja voi sulkea Asiakkaan pyynnöstä käyttöoikeuden yksittäiseltä Käyttäjältä. ​


11. Asiakas voi irtisanoa Palvelun käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntuottajalle. ​


12. Älykäs PTS™ -palvelussa syntyvän toimeksiannon (rakennuspalvelut ja muut palvelut) sopimusosapuoliksi tulevat kyseistä palvelua tarjoava Asiakas ja kyseistä palvelua tilaava Asiakas. Palveluntuottaja toimii ilmoitusten ja tarjousten välittäjänä, eikä tule osapuoleksi Asiakkaiden välisiin toimeksianto- tai kauppasopimuksiin. Myös Palveluntuottaja voi tarjota joissakin tilanteissa palveluita suoraan Asiakkaille. ​


13. Palveluntuottaja ei vastaa miltään osin sen Asiakkaiden välisten toimeksiantoja koskevien sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisestä eikä Asiakkaiden toisilleen työssään tai muuten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. ​​


14. Käyttäjä vastaa Älykäs PTS™ -palveluun ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta ja että hänellä on oikeus tietojen ja aineistojen käyttöön. Tietojen muutoksista Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Palveluntuottajalle. Väärien tietojen ilmoittamisesta Palveluntuottajalla on oikeus estää Palvelun käyttö Asiakkaalta. ​


15. Palvelun käyttämiseen tarvitaan sen käyttöön soveltuvan laitteiston lisäksi tietoliikenneyhteys ja verkkoselain. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. ​


16. Asiakas sitoutuu, että kaikkia kolmansilta osapuolilta (Esim. Vastuu Group) haettuja yritys- ja henkilötietoja käytetään vain laillisiin ja kolmansien osapuolien palveluiden voimassaolevien sopimus- ja käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden mukaisiin käyttötarkoituksiin noudattaen kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä. ​


17. Jos Asiakas kerää Palveluntuottajan palveluun omaa asiakas- hankinta- tai muuta rekisteriä, joka vaatii yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista, niin Asiakas vastaa omista ajantasaisista tietosuojaselosteista.


18. Asiakas tiedostaa, että kaikki Palvelun sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan toisten Asiakkaiden ja Palveluntuottajien liikesalaisuuksia (esimerkiksi tarjoukset) tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen. ​


19. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan Asiakkaiden liikesalaisuuksia tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen. ​​


20. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuvat olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen sekä oikeudettomasti käsittelemästä tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen Palvelussa olevien henkilöiden henkilötietoja. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Jakoalle tietoonsa tulleista tietoturvaloukkauksista, joiden seurauksena henkilötietoja on luovutettu tahoille, joilla ei ole tietojensaantiin perusteltua oikeutta. Käyttäjällä on tietosuojalain mukainen oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon (ml. henkilöstä kerätyt palautteet) poistamista tai oikaisemista. Kun pyyntö on vastaanotettu, niin Jakoa ryhtyy toimenpiteisiin pyynnön toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin tietosuojaselosteessa. Hyväksymällä nämä sopimus- ja käyttöehdot Palvelun käyttäjä samalla vakuuttaa perehtyneensä oheiseen tietosuojaselosteeseen. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa aina niin korkeaa tietoturvan tasoa kuin vain on mahdollista. Asiakas kuitenkin ymmärtää, että riski tietoturvaloukkauksista on aina olemassa. ​


21. Palvelussa palveluita tilaavia ja tarjoavia Asiakkaita ja Käyttäjiä voidaan pyytää antamaan arvosteluita koskien toista osapuolta. Perättömän tai loukkaavan arvostelun antaminen on kiellettyä ja voi johtaa palvelun käyttöoikeuden poistamiseen. Jos käyttäjä esittää ja osoittaa, että annettu arvostelu on virheellinen ja pyytää Palveluntuottajalta arvostelun muuttamista tai poistamista. Arvostelun antavalla käyttäjällä on pyydettäessä velvollisuus perustella ja tarvittaessa oikaista antamaansa arvostelua. Jokainen osapuoli hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että Palveluntuottajalla on oikeus julkaista kaikkia osapuolia koskevia arvosteluita palvelussa. ​​​​


22. Palveluntuottaja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Palvelu on käytettävissä, mutta ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta. ​


23. Asiakkaan on reklamoitava Palvelussa havaitsemistaan puutteista viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa. ​


24. Palveluntuottaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä eikä vastaa sen soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. ​


25. Palveluntuottaja ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta ja ennalta-arvaamattomasta syystä, johon Palveluntuottaja ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei ole kohtuullista huolellisuutta noudattaen voinut välttää. ​​​


26. Maksullisten palveluiden osalta Palveluntuottajan ja Asiakkaan välinen sopimus astuu voimaan, kun tilausvahvistus on hyväksytty tai muutoin hyväksyy kustannukset esimerkiksi tarjoamalla tuotteita tai palvelua. ​


27. Palveluntuottaja veloittaa palvelumaksun erilliseen sopimuksen perustuen tai voimassa olevan hinnaston mukaan. Palvelumaksun peruste ilmoitetaan aina etukäteen. Hinnasto löytyy Palveluntuottajan verkkosivustolta www.builderbot.io tai alykaspts.fi.


28. Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntuottajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Palkkiot erääntyvät maksettavaksi seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä ellei muuta sovita. ​


29. Palveluntuottajalta tulevat laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksut myöhästyvät, on Palveluntuottajalla oikeus periä korkolain mukaiset viivästyskorot ja perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Jos maksuja ei ole suoritettu ajallaan, on Palveluntuottajalla oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun. ​


30. Palveluntuottajalla on oikeus viestiä Palvelun käyttäjille mm. sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviestitse. Palveluntuottaja voi välittää kaikkia niitä tietoja, jotka tuovat sujuvuutta Palvelun käyttöön ja Asiakkaiden välisten toimeksiantojen toteuttamiseen. Käyttäjä voi vaikuttaa saamiinsa viesteihin ottamalla yhteyttä Palveluntuottajan asiakaspalveluun tai poistamalla käyttäjätilinsä. ​


31. Palveluntuottajalla on referenssioikeus maksullisia Palveluita käyttävien Asiakkaiden osalta. Palveluntuottaja voi käyttää näitä asiakassuhteita referenssinä tarjotessaan omia palveluita tai tuotteita. Referenssin sisällöstä sovitaan tarkemmin kirjallisesti. ​


32. Palvelun Käyttäjän ilmoittamat työtilaukset, joita ei todellisuudessa ole olemassa, tai joiden teettämistä ei ole aikomus Palvelun avulla toteuttaa, ilmoittaminen Palvelussa on ehdottomasti kiellettyä. Palvelua tulee käyttää ainoastaan todellisten työtilausten ilmoittamiseen. Väärinkäytös on rangaistavaa ja voi johtaa Palvelun käyttöoikeuden lopettamiseen. ​


33. Palveluita tarjoava Asiakas sitoutuu aina ilmoittamaan kirjallisesti Palveluntuottajalle Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja toteutuneista työtilauksista. Palvelun avulla tehtyihin sopimuksiin ja työtilauksiin kuuluvat ne sopimukset ja työtilaukset, joissa molemmat osapuolet ovat hyväksyneet Palvelun sopimus- ja käyttöehdot. Jos Palveluita tarjoava asiakas ei noudata ilmoitusvelvollisuutta Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja työtilauksista Rakennuspalveluita tilaavien asiakkaiden kanssa kahden viikon sisällä toimeksiannon tilauksesta, on Palveluntuottajalla oikeus lopettaa Asiakkaan käyttöoikeus Palvelussa. Ilmoitusvelvollisuutta rikottaessa käyttöoikeuden lopettamisen lisäksi Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa lisäsanktiona ylimääräinen korotettu palvelumaksu. Ylimääräisen korotetun palvelumaksun suuruus on 15 %:n osuus työtilauksen ALV 0 % kokonaishinnasta, kuitenkin enintään 5000 euroa. Palveluntuottajalla on oikeus, milloin tahansa, tarkastaa Palveluita tarjoavan asiakkaan kirjanpito ja muut oleelliset dokumentit tai tiedot siinä määrin kuin on tarpeellista sen varmistamiseksi, että ilmoitusvelvollisuutta tai Palvelun sopimus- ja käyttöehtoja ei ole rikottu. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarkastuksen vaatimisesta kirjallisesti Asiakkaalle. Asiakas sitoutuu auttamaan Palveluntuottajaa tarkastuksessa parhaansa mukaan. Mikäli tehdyssä tarkastuksessa tai sen johdosta Asiakkaan todetaan laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuutensa, tulee kaikki tarkastuksesta aiheutuneet kulut Asiakkaan vastattavaksi.


34. Asiakkaalla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet konserniyhtiölleen tai Asiakkaan tätä sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron tai kaupan siirronsaajalle tai ostajalle ilman Palveluntuottajan suostumusta.

Myös Palveluntuottajalla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet konserniyhtiölleen tai Palveluntuottajan tätä sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron tai kaupan siirronsaajalle tai ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta.

Velvoitteet, joiden on muualla tässä sopimuksessa nimenomaisesti sovittu pysyvän voimassa tietyn ajan sopimuksen päättymisen jälkeenkin, velvoittavat siirron tehnyttä alkuperäistä Osapuolta siirrosta huolimatta.


35. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa näitä sopimus- ja käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan joko suoraan Asiakkaan rekisteröimään sähköpostiin tai Palveluntuottajan internet-sivuille vähintään kuukautta ennen muutosta. Uudet ehdot tulee hyväksyä, jotta palvelun käyttöoikeus jatkuu. Uudet ehdot hyväksytään jatkamalla palvelun käyttöä. ​


36. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, tullaan riidat ratkaisemaan lopullisesti välimiesmenettelyssä. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja

menettelyssä noudatetaan sanotun lautakunnan sääntöjä. ​​


37. Nämä yleiset sopimus- ja käyttöehdot tulevat voimaan 1.12.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. ​


Palveluntuottajan yhteystiedot:

​Jakoa Enterprises Oy (Builderbot), Y-tunnus 3001890-6, Lapinlahdenkatu 16, 00180, www.builderbot.io, www.alykaspts.fi

Scroll to Top